Sunday, September 16, 2012

C.C.F Dumas,TX Pawlpi 2012 kum sung pan mun hong let sak teng

1. U Pa teng Makaipi ....... Pa Khan Lian Khup Makaipi huh ... Pa Kap Khen Pau Laiatpi........ Pa Sian Lian Piang Laiatpi huh ... Pa Pau Do Kham Sumkempi ...... Pa Langh Suan Khup Sumkempi huh .. Tg Lang Khan Khup Sumkempi huh2.. Pa Thang Khen Kap 2.Khangno Makaipi......... Tg Cin Lal Lian Maikaipi hih ... Tg Khup Sian Sang Laiatpi ........ Tg Pau Suan Lal Laiatpi huh .... Tg Thang Tul Pau Sumkempi ....... Pa Song Kim Mung Sumkempi huh ... Pa Langh Suan Pum Sumkempi huh2 .. Tg Khan Suum Thang 3.Nupi Makai Makaipi ........ Nu No Ngaih Lian Makaipi huh .... Nu Niang Deih Mang Laiatpi ........ Nu Ciin San Nuam Laiatpi huh .... Nu Dim Lawh Cing Sumkempi ....... Nu Ciin Suan Lun Sumkempi huh ... Nu Lian Deih Vung Sumkempi huh2 .. Nu Zen Sian Man 4.Set Kem (စက္ထိန္း) Tg Cin Lal Lian Tg Khan Suum Thang Tg Thang Sian Sang Pa Khup Cin Hau Pa Lang Suan Pum 5. Praise & Worship Pa Kam Kap Thanh Pa Langh Suan Khup Pa Thang Sian Tuang Pa Dal Suan Mung Tg Lang Khan Khup Tg Khup Sian Sang Tg Khup Sai Suum Tg Lal Biak Muan Nu Ciin San Nuam Nu Niang Deih Mang Nu Niang Nhaih Lian Nu Ciin San Vung Lia Kang Nu 6. Biak inn sung kem (သန့္ရွင္းေရ နဲ လံုျခံုေရး) Pa Phung Lian Thang Pa Thang Sian Tuang Pa Thang Pian Tuang Pa Khen Do Tuang Tg Khai Lian Tuang 7. E&M Gammilnasem Sia Khup Suan Pau Sia Okka Pa Khan Lian Khup Pa Pau Do Kham Nu No Ngaih Lian 8. Audit (စရင္းစစ္) Pa Kap Khen Pau Pa Pau Do Kam Pa Thang Go Lian (Gotom) Pa Thang Pian Tuang Pa Zam Sian Mung 9. Counsellor thungen te Pa Langh Suan Khup Tg Khup Sian Sang Nu Ning Deih Piang Nu No Ngaih Lian Nu Sut Dim 10. Relief Cimawh huh Pa Thang Khen Kap Pa Phung Lian Thang Pa Song Kim Mung Pa Lian Sian Piang Tg Thang Lian Suum 11. Christian Education C.E Sunday School Sia Khup Suan Pau Pa Khan Lian Khup Pa Lian Sian Piang Nu Niang Deih Mang Nu Ciin San Vung 12. Building fund committe Sia Khup Sian Pau Sia Okka Pa Langh Suan Khup Pa Khan Lian Khup Pa Kap Khen Pau Pa Thang Tul Pau Pa Khen Do Tuang Pa Lian Sian Pian Tg Thang Suan Lian Tg Khan Suum Thang Tg Cin Lal Lian Tg Lang Khan Khup 13. Music Deparment Sia Khup Suan Pau Tg Go Sian Pau Tg Pau Suan Lal Tg Kham Biak Muan Pa Pau Do Kham Pa Phung Sian Dal Pa Mung Pian Thang 14. Pawlpi zat tangzang teng Pa Tual Khan Hau Pa Cin Sang Pa Kham Go Kap Pa Kam Khan Mung Pa Cin Thawn Pau Pa Langh Suan Mung Pa Zam Sian Mung Pa Zam Lian Mang Pa Thawng Pian Tuang Tg Kam Khen Do Tg Pau Khan Lian Tg Zam Suan Mung Tg Khup Suan Lian

Sunday, February 5, 2012

C.C.F Pawlpi 2012 Sangmang te

2012 Kum C.C.F Pawlpi Upa & Panmun tuamtuam te

Dec 18, 2011 ni a UPa makai kitelna sungah Topa ongmakaih in,picingtak leh nopcitak topa in onggualzawhpih ahihman in lungdam hang. Tua kitelna sungah,a ongtung 2012 kumsung pawlpi ongmakaih dingte anuai a bangin teelcing upa ongkitel hi.

2012 kum C.C.F pawlpi Upa dingte,

1.Pa Khan Lian Khup, Lutangpi
2.Sia Kap Khen Pau,Lutangpi huh
3.Tg Lian Sian Piang, Thuzeekpi
4.Pa Pau Do Kham, Thuzeekpi huh
5.Pa Lang Suan Khup,Sumkeem
6. Tg Lang Khan Khup, sumkeemhuh 1
7.Pa Thang Khen Kap, sumkemhuh 2

2012 kum C.C.F Nupi makai dingte,

1. Nu No Ngaih Lian, makaipi
2. Nu Niang Deih Mang,makaipi huh
3.Nu Ciin San Nuam, lai-atpi
4.NuDim Lawh Cing, lai-atpi huh
5.Nu Ciin Suan Lun, Sumkeem
6.Nu Lian Deih Vung, sumkeem huh 1
7.Nu Zen Sian Man, sumkeem huh 2

2012 kum C.C.F Khangno makai dingte,

1.Tg Cin Lal Lian, lutangpi
2.Tg Khup Sian Sang, lutangpi huh
3.Tg Pau Suan Lal, Lai-atpi
4.Pa Thang Tul Pau, lai-atpi huh
5.Pa Song Kim Mung, Sumkeem
6.Pa Lang Suan Pum, Sumkeem huh 1
7.Tg Khan Sum Thang,sumkeem huh 2

Wednesday, March 9, 2011

C,C,F Pawlpi Kum 3 cin na


C,C,F-DUMAS,TX.USA pawlpi kum thum(3) cang ih biak Pasian in hong ton pi mahong tunpih lung dam koh na Mar/6/2011 ni in ki bawl a tua hun sung ah mangkang sia pa parsta stant in han thot na hong nei in Lao mision te zong hong pai in Group la khat hong sa hi.C,C,F-DUMAS,TX.USA pawlpi kum thum(3) cang ihbiak Pasian in hong ton pih mahong tutpih lung dam kohni Mar/6/2011 ni in kum 3 cin pawi ki bawl in C,C,F Khangno te thu siam na tawh C,C,F Pawlpi tu ni dong hong kem mangkang pawlpi a sia te gel khang no te i hawm khiat puan T,shirt silh khat tuak lung dam koh na in ki pia hi.

Sunday, January 16, 2011

METTING NO, 01152011 Jan,15,2011 Sat 2:50pm

METTING KAHTENG
1. Pa Khan Lian Khup
2. Pa Kap Khen Pau
3. Pa Thang Khen Kap
4. Pa Langh Suan Khup
5. Pa Pau Do Kam
6. Pa Zaiawn
7. Sia Okka
8. Pa Phung Lian Thang
9. Pa Song Kim Mung
10. Pa Khup Suan Pau
11. Tg Lian Sian Piang
12. Tg Khan Suum Thang
13. Tg Thang Tul Pau
14. Tg Khen Do Tuang
15. Tg Lang Khan Khup
16. Tg Pau suan Lal
17. Nu Man Lun Cing
18. Nu Niang Hau Lun
19. Nu Zen Sian Man
20. Nu Cing Khawl Nuam
Metting ki pat na ding in “NASEM UN” cih phat na la ki sa in Sia Okka in a bei sa metting aman
thu nget na leh tuni metting ki pat na ding thunget na hongnei hi.

AGENDA
1. sumbul neih ding leh neih loh ding.
2. CCF pawl pi mission bang cih sep ding.
3. CCF pawl pi sumkem 2011 kum ki laih a hih the account sumkem pa/nu min tawh laih ding maw laih lo ding.
4. CCF pawl pi sung ah deih loh pen in sih na ciang atuak om zenzen leh pawl pi in gal na nei ding maw.
5. CCF pawl pi sung ah ci na lu na zato pi ah ki at te bang zah tawh veh na nei ding.
6. CCF pawl pi mi khat peuh anu leh apa leh sang gam lai gui zom zi leh ta te a si adong tuak aom leh pawl pi in koi cih siatveh ding.
7. CCF pawl pi in na sep silbawl a nei lo kha nih kha thum apha pawlpi mi te koi cih et zawh ding.
8. CCF pawlpi mi khat peuh in pawlpi sum hong tawi leh tawi zo ding maw tawi zolo ding a tawi zawh leh bang zah ciang.
9. CCF khang no te sum koi cih khen ding.
10. CCF pawlpi Nupi te sum koi cih khen ding.
11. CCF pawlpi in 2011 kum kua in len ding.
12. CCF pawlpi in Music van kua in len ding.
13. 2011 sung ah Rev,Sia khat nei zo ding maw nei zo lo ding
14. nau pang sunday school sia nei zo ding maw nei zo lo ding.
15. 2011 sung hun gel dan bang ci ding.
16. Mopawi bawl aom leh bang ci ding (pawlpi mi).
17. Sia pa kha sum vai bang ci ding.
18. Nekkhawm vai bang cih ding.
19. Gospel hong pai te leh Vistor te tawh ki sai bang cih leng hoih ki sa.
20. Pawlpi birthday bawl ding leh bawl loh ding vai.

THU KHEN SAT NA
1. Sumbul koih ding in metting kah te 98% tawh thukim na ki nei hi.
2. Sumbul USD$ 6,000 koih ding in mi 14 ii a tam zaw thu kim na tawh ki kip sak hi.
3. CCF pawlpi in 2011 kum sung Mission khah ding te pen Single te Ks, 50,000 leh inn kuan (zi leh ta nei te) Ks, 100,000 tawh February kha sung in ki pan ding in ki thu kim hi.
4. Sih na man na khat a om leh pawlpi in a hih theih zah in pan pih ding hi (member lut te bek)
5. pawlpi sung ah ci na lu na khat a om leh E.g.- nat na gil operation , accident $ 100 tawh veh ding in ki thu kim hi.
6. Pawlpi mi ii nu leh pa sang gam laigui zom zi leh ta te khat peuh in hong nu siat leh $ 100 tawh et ding in ki thu kim hi.
7. Na sep silbawl nei lo te pen cih mawh huh Deparment te ki ap hi.
8. 2011 sung ah Rev,Sia khat zong ding in ki thu kim hi. ( zopau leh zo lai athei khat)
9. Sunday school sia mah neih ding in ki thu kim hi. Sia mah ding in Sia mah Niang Hau Lun leh Sia mah Zen Sian Man ki she hi.
10. Pawlpi mi khat Mopawi bawl siang tho ki teng te USD$ 500 , zi nei mawk te leh gam dang ah mopawi bawl te USD$ 200 tawh ki lung dam pih ding hi.
11. 2011 hun gel dan ding pen Upa te ahi zong in Upa pipa a hi zong in ki ap hi.
12. 2011 set van len ding Pa Hau Pi , Pa Tuang Pu , Tg Dam Sing hi leh hoih ki sa hi.
13. Music len ding in Tg Go Piang , Tg Pau Lal ,Tg Phung Dal , Pa Kham Bawi , Sia Pau hi leh hoih ki sa hi.
14. Worship ma kai ding in Sia Pau , Laa Khup , Lang Khup , Suum Thang , Lal Pu , Nuam No
15. Sia Okka kha sum $ 300 piak ding in meetang 11 tawh ki kip sak hi.
2011 CCF BUDGET
Sia kha sum $ 3,600 . 00
E&M $ 11,000 . 00
CYF $ 500 . 00
CWF $ 500 . 00
Relief $ 500 . 00
CE $ 500 . 00
Sumbul $ 6000 . 00

Avek pi gawm $ 22600 . 00
16. Nek khawm nek na ding vai pen a lui a dan mah zat ding in ki thu kim hi.
17. Gospel leh Vistor hong pai om leh a lui a mah zat suak ding in ki thu kim a ahi zong in pawlpi in sum don sak lo ding in ah mimal a aki deih sak om leh ki pia thei hi.
18. Pawlpi birthday bawl ding in ki thu kim a nek leh dawn ding pen dam in ki kum ding hi.

Pawlpi in metting hong kah khem peuh Monster Energy drink tawh ki vak hi.
Sia Pau in hun man lung dam kohna hong nei a hun te nuam tak in nai 7:10pm hun in ki zo thei hi.

Metting lai at... Lai atpi Tg Sian Lian Piang

Sunday, December 26, 2010

12/26/2010 ni'n C.C.F 2011 kum a ding Department Ki Beh Lap

E & M
Director, Sia Okka
1, Tg Khan Suum Thang @ Suum thang
2, Pa Kap Khen Pau @ Kap Pau
3, Pa Lang Suan Khup @ Laa Khup
Audit
1, Sia Okka
2, Pa Kap Khen Pau @ Kap Pau
3, Pa Pau Do Kam @ Pa Kam
Relief
1, Pa Thang Khen Kap @ Pa Kap
2, Pa Phung Lian Thang @ Phung No
3, Pa Song Kim Mung @ Kim Mung
4, Tg Thang Lian Suum @ Suum Pi
Counsellor
1, Nu No Ngaih Lian @ Nu Lian
2, Pa Phung Lian Thang @ Phung No
3, Nu Man Lun Cing @ Nu Lun
4, Nu Ciin Suan Lun @ Sua Lun
5, Nu Lun San
C.E
1, Pa Kap Suan Pau @ Sia Pau
2, Pa Khan Lian Khup @ Pa Khup
3, Pa Pau Do Kham @ U Kham Bawi